Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Văn bản tham mưu hành chính
STT Tên văn bản Ngày ban hành Tệp tin Tải xuống
1 Hướng dẫn về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội 2023 27/07/2023 pdf download
2 Hướng dẫn Về việc đăng ký xét duyệt đề cương giáo trình, tài liệu dạy học năm 2024 06/02/2023 pdf download
3 Hướng dẫn V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tổng tham mưu ngành giáo dục, đào tạo năm 2024 04/01/2023 pdf download
4 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, sáng kiến khoa học, giáo trình, tài liệu dạy học năm 2022 04/01/2023 pdf download
5 Hướng dẫn V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội 2022 04/01/2023 pdf download
6 Hướng dẫn V/v đăng ký xét duyệt đề cương giáo trình, tài liệu dạy học năm 2023 04/01/2023 pdf download
7 Hướng dẫn về việc đăng ký xét duyệt đề cương sáng kiến khoa học, đề tài KHXH & NVQS cấp TCCT và cấp cơ sở năm 2023 04/01/2023 pdf download
8 Hướng dẫn về quy cách, hình thức trình bày giáo trình, tài liệu dạy học năm 2022 04/01/2023 pdf download
9 Hướng dẫn về quy cách trình bày đề tài, sáng kiến khoa học năm 2022 04/01/2023 pdf download
10 Hướng dẫn Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên 04/01/2023 pdf download
11 Hướng dẫn đăng ký thực hiện sáng kiến khoa học, đề tài KHCN & NVQS cấp TCCT và cấp cơ sở năm 2022 04/01/2023 pdf download
12 Hướng dẫn đăng ký biên soạn giáo trình tài liệu dạy học năm 2022 04/01/2023 pdf download