Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

HIỆU TRƯỞNG

Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy

CHÍNH UỶ

Đại tá
Phùng Thanh Tiến